بازدید از مرکز نوآوری امیرکبیر

به همراه جناب کاغذلو فرماندار محترم شهرستان از مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدن کردیم. در این دیدار دکتر نیکبخت مدیر مرکز نوآوری دانشگاه امیرکبیر از قسمتهای مختلف مرکز توضیحاتی ارایه نمود و با تیم های مستقر آشنا شدیم. سپس جلسه بررسی موضوعات شهرستان با حضور دکتر معتمدی ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. گزارشی از عملکرد #باغ_نوآوری ورامین دادم. اینکه متوجه بشیم کاملا تحت تاثیر فعالیتهای ما قرار گرفته اند کار سختی نبود. آقای دکتر معتمدی رئیس دانشگاه از روند رو به رشد فعالیت های نوآورانه در سطح ورامین اظهار خرسندی نمودند و قرار شد در برخی موضوعات شهرستان از ظرفیت های علمی دانشگاه استفاده گردد. از اینکه آقای کاغذلو فرماندار محترم، آمدند و با شرایط کار مراکز نوآوری آشنا شدند، خوشحالم.