بخش قابل ملاحظه ای از خدمات مشاوره ای باغ نوآوری در قالب کارگاه های آموزشی ارائه می شود. هدف از تشکیل این کارگاه ها کسب دانش و مهارت زندگی و دانشجویی از طریق آموزش و فعالیت های گروهی  در زمینه های مختلف، از جمله مهارتهای زندگی و کسب وکار است. در شیوه های جدید آموزشی در محيطي امن نظرات خود را ابراز كنيد و در عين حال از نظرات افراد ديگر گروه نيز در آن زمينه خاص مطلع شويد.